HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ong Nguyen Xuan Han

Ông Nguyễn Xuân Hàn

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc Công ty

Ong Do Huong Duong

Ông Đỗ Hướng Dương

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Phó tổng giám đốc Công ty

Ba Truong Thi Thanh Tam

Bà Trương Thị Thanh Tâm

Thành viên Hội đồng quản trị

Ong Trinh Ngoc Minh

Ông Trịnh Ngọc Minh

Thành viên Hội đồng quản trị
Phó Tổng giám đốc Công ty

Ong Le Thien Hung

Ông Lê Thiện Hưng

Thành viên Hội đồng quản trị
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Điện tử

Ông Vũ Duy Tân Cảnh

Ông Vũ Duy Tân Cảnh

Thành viên Hội đồng quản trị
Giám đốc Cty CP Điện tử AMTEC

Ông Trịnh Phương Nam

Ông Trịnh Phương Nam

Thành viên Hội đồng quản trị
Giám đốc Cty TMĐT ARIRANG

BAN KIỂM SOÁT

Ông Đồng Thanh Bình

Ông Đồng Thanh Bình

Trưởng Ban Kiểm Soát

Ong Dang Van Tuan

Ông Đặng Văn Tuấn

Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Nguyễn Thị Tiến

Bà Nguyễn Thị Tiến

Thành viên Ban Kiểm Soát