HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ong Nguyen Xuan Han

Ông Nguyễn Xuân Hàn

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ong Do Huong Duong

Ông Đỗ Hướng Dương

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tổng giám đốc Công ty

BAN KIỂM SOÁT