Bản quyền thuộc về MASECO - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán online
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO)
               -   Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
                Ngày 28/11/2018 09:00               -   Mẫu thư ứng cử.
              -   Mẫu thư đề cử.
              -   Mẫu Biên bản họp nhóm.
              -   Mẫu sơ yếu lý lịch.
                Ngày 28/11/2018 09:00
  • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

              -   Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018.
              -   Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
              -   Báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2018.
              -   Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án bầu bổ sung HĐQT, Ban kiểm soát nhiêm kỳ 2016-2020.
              -   Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
                      Ngày 12/12/2018 16:00
              -   Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
                      Ngày 12/12/2018 16:00
 
 Các tin đã đưa
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần...
  1 2  
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM MASECO
THÔNG TIN
BÓNG CHUYỀN
ĐỘI MASECO TP.HCM
THÀNH VIÊN
CÁC TỔ CHỨC