Bản quyền thuộc về MASECO - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán online
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO)
  • Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

              -   Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
              -   Qui chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 
              -   Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng 2017.
              -   Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.
              -   Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
              -   Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát.
              -   Tờ trình mức khen thưởng năm 2017 cho Ban điều hành.
              -  Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
              -  Tờ trình đề nghị uỷ quyền cho HĐQT quyết định một số vấn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
              -  Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành.
              -  Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.
              -  Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty.
              -  Dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017
 
 Các tin đã đưa
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công...
Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần...
  1 2  
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM MASECO
THÔNG TIN
BÓNG CHUYỀN
ĐỘI MASECO TP.HCM
THÀNH VIÊN
CÁC TỔ CHỨC