Bản quyền thuộc về MASECO - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÚ NHUẬN
Thông tin cần biết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Chứng khoán online
Đại hội đồng cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO)
           -        Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

          -        Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

          -        Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động Công ty  năm 2015

          -       Tờ trình đề nghị mức khen thưởng cho Ban điều hành

          -       Tờ trình báo cáo tình hình thực hiện thù lao HĐQT - BKS năm 2015 và đề xuất mức thù lao năm 2016

          -       Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015

          -       Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

          -       Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

          -       Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

          -       Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016

          -       Danh sách trích ngang ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2020

          -        Danh sách trích ngang ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

          -        Thể lệ bầu cử HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên 2016

          -       Phụ lục hướng dẫn bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

 
 Các tin đã đưa
Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công...
Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2017 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2014 Công ty Cổ phần...
Đại hội đồng cổ đông năm 2013 Công ty Cổ phần...
  1 2  
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM MASECO
THÔNG TIN
BÓNG CHUYỀN
ĐỘI MASECO TP.HCM
THÀNH VIÊN
CÁC TỔ CHỨC